Lidová architektura

Metodické centrum logo

Systematická dokumentace památek lidového stavitelství dochovaných v terénu, včetně analýzy dalších materiálů (plánová, fotografická či jiná obrazová a archivní dokumentace) jsou nezbytnými předpoklady pro kvalifikované vyhodnocení historických souvislostí vývoje lidového stavitelství v oblasti východní Moravy a Slezska.

Tyto poznatky slouží pro odborné zhodnocení nepostradatelné při realizaci jednotlivých roubených staveb, ale také k systematické dokumentaci a prezentaci kulturních jevů oblasti východní Moravy a jejich zasazení do širšího kulturního kontextu.

Cílem je shromáždění informací a zdokumentování současného stavu výskytu roubené lidové architektury ve vytypovaných obcích regionu Valašsko. Specifikum historické zástavby valašských obcí, jejichž osídlení je rozloženo nejen podél historických komunikací probíhajících údolími podél řek či potoků, ale je rozptýleno formou pasekářského osídlení prakticky po celém katastru obce, představovalo pro zpracovatele mimořádně náročný úkol. Přes snahu o dokonalé zmapování a zdokumentování všech dochovaných objektů tradičního lidového stavitelství, si jsou zpracovatelé vědomi, že naprosto vyčerpávající a dokonalé vyhodnocení je zřejmě nereálné. Výzkum byl v letech 2007 – 2011 podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Na řešení projektu se podíleli pracovníci Památkové péče z Ostravy a Kroměříže, studenti z Opavské univerzity a pracovníci Valašského muzea v přírodě.