Katalog Sbírky Valašského muzea v přírodě

Sbírka popisuje původní sběrnou oblast VMP – etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice. Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům. Převážná část předmětů pochází z druhé poloviny 19. stol. a první poloviny století 20. Sbírku tvoří čtyři soubory sbírkových předmětů – podsbírky:

Etnografická

Převážná část předmětů pochází z druhé poloviny 19. století a první poloviny století dvacátého, přičemž nejstarší předměty uložené ve sbírce se datují do druhé poloviny 18. století. Mezi nejvýznamnější sbírkové kolekce náleží soubory dokumentace obživy (zemědělství, řemesla, podomácká výroba), dokumentace způsobu života (bydlení, strava), soubor lidového oděvu, keramiky a nábytku.

Písemnosti a tisky

Podsbírka pokrývá zejména období 19. a 20. století. Obsahuje písemnosti z pozůstalostí  sourozenců Jaroňkových (zakladatelé muzea), Františka Klaudy, členů Musejního a národopisného spolku, dále doklady původních obyvatel usedlostí, které byly přeneseny do VMP. Nalézají se zde také tiskoviny vztahující se ke kulturním aktivitám regionu, folklorním festivalům a institucím. Součástí podsbírky je soubor pohlednic a dobových fotografií. Speciální část tvoří genealogická kartotéka se zpracovanými údaji z archivních pramenů ze 16.–18. století.

Dokumentace muzea v přírodě

Podsbírka vznikla v 70. letech 20. století jako účelový fond pro praktické potřeby muzea – vybavení expozic, ověřování tradičních technologií apod. Zahrnuje kopie objektů lidové architektury umístěné v areálech muzea, kopie a rekonstrukce pracovního nářadí, oděvních součástek, nábytku, zvykoslovných artefaktů a další.

Fojtství Jasenná

V roce 2023 byla zaevidována čtvrtá podsbírka, jejíž nejvýznamnější součástí je budova Fojtství z Jasenné (národní kulturní památka) uchovávaná in situ. Většina předmětů pochází z vlastnictví bývalých majitelů domu – rodiny Mikuláštíků; dokumentují způsob života – bydlení, odívání, obživu apod.


Muzeum spravuje také další fondy, které dokumentují danou oblast:

Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

Obsahuje ucelený soubor dokumentace ÚLUVu, kterou za dobu své existence vytvořila pobočka Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti. Geograficky se jedná o oblast Moravy a Slovenska. Nalezneme zde fotografie a nákresy lidové hmotné kultury, architektury, interiérových doplňků, krojů, postupů výroby a originální vzorky tkanin, výšivek a krajek, dále předměty z průzkumových cest po moravských a slovenských vesnicích a muzeích. Jedná se o fotografie, vzorníky, kresby, články z časopisů, podklady z průzkumů z oblastí Moravy a Slovenska.

Lidová architektura

Systematická dokumentace památek lidového stavitelství dochovaných v terénu, včetně analýzy dalších materiálů (plánová, fotografická či jiná obrazová a archivní dokumentace) jsou nezbytnými předpoklady pro kvalifikované vyhodnocení historických souvislostí vývoje lidového stavitelství v oblasti východní Moravy a Slezska.

Loga Financováno Evropskou Unií, Národní plán obnovy, Ministerstvo kutury